nick sypteras

ceo at napkin.io

Desk Alert Button

#esp8266 #slack-api

Teaching Alexa to Identify Airplanes

#alexa #raspberry-pi #rtl-sdr